Search form

Lucas 14:22

22“Huna su mid-ulì ini se edsugsuhuen ne migkahi sikandin dut te ebpengemuney kandin te, ‘Netuman ku en ke insuhù nu kedì ne ini ran en, ugaid ne warà pà mepengkeg ini se valey.’