Search form

Lucas 14:27

27Su ke etew ne egkiyug ne eduma kediey ne iyan iya se lipati rin ke kandin ne kiyug ne tianga rin ke kandin ne pinebelavag ne kayu ne ed-ingaranan te Krus ne iyan din meana ne tumana rin ke menge suhù ku misan ibpatey rin pà se keduma rin kediey.