Search form

Lucas 14:35

35Warà en iya pantag din su kenà egkehamit te misan ebunu ne ibpelambù te tanà, ne idtimbag dà lavew. Na,” ke si Hisus, “ini se migkahi ku ne itaan niyu ke telinga niyu.”