Search form

Lucas 15:7

7Ne igkahi ku keniyu,” ke si Hisus, “te iyan pà dekelà ne kehelawan diyà te langit embiya ruen senge etew ne mekesesalà ne ebpekedsendit ne ed-engked te meraat ne ulaula rin, tumin dè be kayi te siyew nepulù wey siyew ne menge etew ne kenè en mulà ebpemedsendit su metidtu kun.”