Search form

Lucas 15:8

Ke Sempità ni Hisus Mekeatag te senge elad ne pirak ne netarin ne Ebpekeiring Dut te Etew ne Mibpedsendit te Salà Din

8Ne midsempità maa si Hisus te, “Upama ruen senge etew ne meritan ne ruen sepulù din ne pirak ne elin-elin pelatà ne neterinan te senge elad. Engkey se ed-ul-ulaan din? Ini imbe se ed-ul-ulean din, edtemteman din ke sulù ne arà pà ne ebpenepung sikandin te valey su ebpemengaan din taman te egketuen din ded.