Search form

Lucas 16:17

17Ugaid ne ke penduan ni Moises ne kenà egkeawà, su iyan pà melemu ne egkeawà ini se langit wey tanà tumin dè be ke meawà te senge tahà dà dut te penduan ni Moises.