Search form

Lucas 17

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kebpesahad te Salà te Menge Ruma ta

(Mateo 18:6-7, 21-22; Marcos 9:42)

1Ne ruen migkahi ni Hisus diyà te edumdumaan din te, “Kenà egkepakey ne kenà egkeuma ini se kebpenggerami te menge etew, ugaid ne ke etew ne ebpenggeram te ruma rin su apey ebpekedsalà ne mekeyruwiru nevenar! 2Iyan pà tumù ne ebperiwetuwan ke lieg din te mevehat ne batu ne id-antug diyà te rahat su apey kenà sikandin se puunaan te kebpekedsalà dut te mevavà ne etew ne edsarig kediey. 3Tembù be uram kew!

“Embiya ruen duma nu ne nekedsalà kenikew,” ke si Hisus, “ne kehiya nu kandin ne ibpetidtu nu sikandin, ne embiya ebpekedsendit ne ed-engkeran din ke salà din ne pesehara nu. 4Embiya ebpekedsalà sikandin kenikew te kepipitu te lusud te senge keandew ne kepipitu rema sikandin ebuyù kenikew te, ‘Nekedsendit a te mid-ulaula ku, menu ke pesehara a nu,’ ne pesahara nu rema sikandin.”

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kebperetiyaya

5Ne migkahi ke menge edumdumaan diyà te ki Hisus ke Kerenan te, “Umani nu ke kebperetiyaya rey.”

6Ne migkahi si Hisus te, “Embiya ruen kebperetiyaya niyu te Eleteala ne reisek misan iring dut te reisek ne lahas ne mustasa ne ebpekekahi ka kayi te ini se rekelà ne kayu te, ‘Awà ka kayi ne arat ka riyà te rahat,’ ne arà dà ne ebpekeperumaruma keykew.”

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Ketengdanan tew ne Menge Edsugsuhuen Din

7Migkahi maa si Hisus te, “Upama ke ruen senge etew keniyu ne ruen edsugsuhuen din te edadu etawa edtuganur te menge bilibili nu ne mid-ulì sikandin te meapun ne engkey, ebpekekahi ka te, ‘Una ke en kaan su wey ad?’ 8Kenè en iya! Su iyan nu mulà egkekahi se, ‘Sambì ka te belegkas nu ne elugan ke en su apey a mekekaan en. Ne wey ka kaan ke ebpekeipus ad.’ 9Ne menu, edeyuen nu ke edsugsuhuen nu su midtuman dut te insuhù nu? Kenà en iya! 10Ne engketà kew red dema,” ke si Hisus, “embiyà netuman niyu en ke langun ne ibpehelevek te Eleteala keniyu ne kahi kew rà te, ‘Menge edsugsuhuen kiyu rà te Eleteala, ne kenà edait ne edeyuen kiyu su midtuman tew rà ke insuhù din kenitew.’”

Neulian ni Hisus ke Sepulù ne menge Etew ne Kevuwaen ne muna pà te It-it

11Guna su ebpependiyan en si Hisus te Hirusalim ne riyà mebayà sikandin te eletan te pruvinsiya ne Semeriya wey Geliliya. 12Ketà te ebpelpelinggume en sikandin te senge inged ne ruen sepulù ne meama ne midtelavuk kandin ne ruen kevuwa ran muna te it-it. Ugaid ne geina te ruen kevuwa ran ne riyà dan mid-itindeg te malù dà meriyù ki Hisus 13ne midtawag dan en se egkahi te, “Hisus, Meyterù, ikeyru key nikuna!”

14Nekita rin sikandan ne migkahi en te, “Pendiyà kew te menge terebpelengesa te Eleteala ne peintengi niyu ke lawa niyu te nengeulian en.” Ne mid-ipanew ran ne gewii te riyà dan en te ralan ne nengeulian dan en.

15Ne senge etew kandan se nekekita te neulian sikandin ne midlived kayi te ki Hisus se egkulkuleyì en se edeyù te Eleteala. 16Ne mid-uvey sikandin ki Hisus ne midlumpeng en sikandin kayi te sineruwan ni Hisus se ebpeselamat kandin. Ne ini se etew ne kenà Hudiyanen su riyà ebpuun te inged ne Semeriya.

17Ne migkahi si Hisus te, “Maa kenà sepulù niyu beneng ke nengeulian? Endei en be ke siyew ne etew? 18Meambe ke sikuna rà ini se tegeSemeriya se midlived su ebpeselemat te Eleteala?” 19Ne migkahi en si Hisus te, “Itindeg ke en, Mama, ne levundus ke en su ke sarig nu te Eleteala se nekeulì keykew.”

Ke Penurù ni Hisus Mekeatag te Kedatù te Eleteala te Menge Etew

(Mateo 24:23-28, 37-41)

20Senge hewii maa ne ruen menge Peresiyu ne mid-insà ki Hisus te, “Keenu egkeuma arà se Kedatù te Eleteala te menge etew?”

Midtavak si Hisus kandan te, “Kenà niyu egkekita se kebpekeuma rut te Kedatù te Eleteala te menusiyà. 21Warà ebpekekahi te, ‘Ini en ke Kedatù din,’ etawa ebpekekahi te, ‘Ediyan en.’ Su ini se Kedatù te Eleteala te menge etew ne kenà egkekita su kayi red te hinawa niyu.”

22Ne migkahi en si Hisus kayi te edumdumaan din te, “Duen gewii ne egkeuma ne rekelà se kiyug niyu te metuman ke hewii te edlived ke Impeanak te Menusiyà, ugaid ne kenà pà egked-ulaula. 23Duen egkahi keniyu te, ‘Ediyan en ke Ebperetuen te Eleteala te menge etew,’ etawa egkahi ran te, ‘Ini en.’ Ugaid ne kenà kew eduma kandan. 24Su ketà te kedlived te Impeanak te Menusiyà kayi te ampew te dunya ne iring kehaan din te kilat ne ebpeketayew te langun ne linengkevan igenat te pehiliran taman te binunsuran. 25Ugaid te kenà pà ini egked-ulaula ne iyan iya se egkerasey pà sikandin wey ed-engkenà kandin ini se menge etew guntaani.

26“Ketà te akir din ne hewii ke edlived sikandin kayi te ampew te dunya, ne ebpekeiring ke ed-ul-ulaan te menge etew rut te ed-ul-ulaan te menge etew rengan te gewii pà ni Noa. 27Su rengan te hewii pà ni Noa, ne warà sanggel dan se ebpengevurun su egkaankaan dan ne ebpenginum wey ebpees-eseweey taman te arà en ke hewii ne midlusud en ensi Noa ketà te rekelà ne avang ne ed-ingaranan te arka. Ne arà ne nekeuma en ke dalem ne neherà dan en langun.

28“Ebpekeiring ded dema rut te hewii ni Lut. Su warà sanggel dan se ebpengevurun su egkaankaan dan ne ebpenginum, ebpememasa wey ebpemendahang, ebpememula wey ebpemevaley. 29Ugaid ne arà se hewii ne kinepeawà ki Lut ketà te inged din ne ed-ingaranan te Suduma ne imperadsang te Eleteala ini se regreg wey esupri ne riyà ebpuun te langit ne neherà dan langun.

30“Iring ded be ketà se kehaan din ke edlived kayi ke Impeanak te Menusiyà su kenà ebpenerengen te menge etew.

31“Ketà ke egkeuma arà ne hewii,” ke si Hisus, “ne embiya ruen etew riyà te ruwangen te baley rin ne kenà din en lilingaya ke keleglehan din. Ne engketà ded dema ke riyà sikandin te pengengewiran, kenè en med-ulì diyà te valey su egkuwa te piya engkey en. 32Tentenuri niyu ke engkey se netemanan dut te esawa ni Lut te midlilingey sikandin. 33Su ke etew ne egkenuhun te umur din ne ebpatey lavew, ugaid ke etew ne iyan din ibpatey se keduma rin kediey te kebpemesabut dut te Meupiya ne Tudtul ne ruen umur ne ibehey kandin ne warà edtemanan din. 34Ne ini se tendai nu nevenar, embiya merukilem se kedlived din kayi ne ruen ebpeulirey ne deruwa ne etew, ne ebpekeruma ke senge etew kandin ne egketahak ke seveka. 35Engketà ded dema ke meandew se kedlived din kayi, embiya duen deruwa ne meritan ne ebpeemungey te egaling, ne ebpekeruma ke senge etew kandin ne egketahak ke seveka. [ 36Engketà ded dema ke ruen deruwa ne etew ne ebpeemungey riyà te pengengewiran, ebpekeruma ke senge etew kandin ne egketahak ke seveka.]”

37Ne ketà ne mid-insà ke menge edumdumaan ni Hisus kandin te, “Endei ve ini egketuman?” Ne midtavak din te tatap ne beseanan, ke sikandin te, “Piya endei se ruen minatey rin ne ketà eburun ke menge uwak.”