Search form

Lucas 17:22

22Ne migkahi en si Hisus kayi te edumdumaan din te, “Duen gewii ne egkeuma ne rekelà se kiyug niyu te metuman ke hewii te edlived ke Impeanak te Menusiyà, ugaid ne kenà pà egked-ulaula.