Search form

Lucas 2:34

34Impengeningeni ni Simeon te ebpeneuven dan te Eleteala, ne migkahi en sikandin kayi te ki Maria ke iney ni Hisus te, “Ini se batà ne daan en ne mibpemilì te Eleteala ne tuus te Eleteala kayi te menge kevuwaran ni Israyil. Ke menge etew ne ed-engkenà kandin ne edusaan, ne ke menge etew ne edtelimà kandin ne ibpeliyu te Eleteala. Sikandin iya ke tuus ne riyà ebpuun te Eleteala kayi te sikandan, ugaid ne merakel se ed-engkenà kandin.