Search form

Lucas 2:51

51Ne miduma en si Hisus kandan te ed-ulì diyà te Nesarit ne mibperumaruma sikandin kandan. Ne si Maria mulà ne intahù din langun ini te itungan din.