Search form

Lucas 21:14

14Es-eseka niyu neraan ke hinawa niyu ne kenà kew egkeuru ke engkey se idtavak niyu kandan.