Search form

Lucas 22:6

6Ne migkiyug en si Hudas ne in-awà dà ketà ne ebpemengaan din en ke ralan te kegkeulug din ki Hisus su apey mesigkem dan en te kenà egketuenan dut te menge etew.