Search form

Lucas 22:60

60Ne migkahi si Pedro te, “E, Mama, kenà ku egkesebutan ayan se egkehiyen nu.” Arà dà ne gewii te edlalag pà si Pedro ne mid-ukarà en ke manuk.