Search form

Lucas 22:61

61Ketà ne midlilingey ni Hisus si Pedro. Ne arà pà ne netenuran ni Pedro ke migkahi ni Hisus kandin te, “Kenà pà ed-ukarà ke manuk guntaani te ini en ne kerukileman ne ketetelu a nu en ibparew te kenà a nu ruma.”