Search form

Lucas 22:67

67“Embiya sikuna ke Anak te Eleteala,” ke sikandan, “ne Impasad din ne Ebperetuen din ne kehiya nu kenami.”

Ne migkahi si Hisus te, “Misan egkehiyen ku keniyu ne kenà kew ebperetiyaya kediey.