Search form

Lucas 23:46

46Ne ketà ne migkulayì si Hisus se egkahi te, “Amà, ebpeheweran ku kenikew ke gimukud ku.” Nelalag din dà ini ne nependusan en sikandin te hinawa.