Search form

Lucas 23:7

7“Uya,” ke sikandan, “etew ayan te Geliliya.” Guna su netuenan ni Pilatu te riyà bes ne etew si Hisus te Geliliya ne inged ne egkemalan ni Hirudis, ne impependiyà din si Hisus te ki Hirudis. Su seretà din ketà ne kayi rema si Hirudis te Hirusalim.