Search form

Lucas 24:12

12Ugaid ne mid-itindeg si Pedro ne mibpelelahuy en se ebpendiyà te leveng. Nekeuma ne midsiniling din en ne iyan din nekita ke meputì ne saput ne imbukus dan ne netahak ketà. Ne mid-ulì sikandin ne neinuinu nevenar sikandin ke engkey se ned-ulala.