Search form

Lucas 3:16

16Tembù migkahi si Juan diyà te kandan te, “Duen ebpeketundug kediey ne mepurù pà kedì su misan ke telumpà din ne kenà a edait ne ed-ekar. Wayig se ibunyag ku keniyu, ne sikandin ke migkahi ku ne ebpeketundug kedì ne ebunyag dema keniyu. Ke menge ebperetiyaya ne ebunyahan din te Kedesenan ne Ebpetuntul te Menusiyà, ne ke kenà ebperetiyaya ne iyan din ibunyag ne apuy.