Search form

Lucas 3:27

27si Huda ne anak ni Huwana,

si Huwana ne anak ni Risa,

si Risa ne anak ni Surubabil,

si Surubabil ne anak ni Selatil,

si Selatil ne anak ni Niri,