Search form

Lucas 3:33

33si Naasun ne anak ni Aminadab,

si Aminadab ne anak ni Admin,

si Admin ne anak ni Arni,

si Arni ne anak ni Isrum,

si Isrum ne anak ni Piris,

si Piris ne anak ni Huda,