Search form

Lucas 3:34

34si Huda ne anak ni Hakub,

si Hakub ne anak ni Isaac,

si Isaac ne anak ni Abraham,

si Abraham ne anak ni Tiri,

si Tiri ne anak ni Nakur,