Search form

Lucas 4:23

23Migkahi si Hisus te, “Ruen beseenan tew ne igkesuati niyu ves te egkahi kayi te kedì ini se egkahi te, ‘Embiya ebpemawì ka ne etew, ne bawii nu ke lawa nu.’ Ne seveka maa buwa ne egkekahi niyu te, ‘Ruen nerineg dey ne mid-ulaula nu riyà te inged ne Kapirnawum, ne kun imbe ul-ulaa nu rema kayi te keykew ne inged.’