Search form

Lucas 5:17

Neulian ni Hisus ke Meama ne Minatey se Tevì ne Lawa Rin

(Mateo 9:1-8; Marcos 2:1-12)

17Senge hewii ne ebpenurù si Hisus ne ruen menge Peresiyu wey menge meyterù te penduan te Hudiyanen ne midtelavuk ketà. Riyà dan ebpuun te uman inged lusud te Geliliya, ne uman inged lusud te Hudiya, wey diyà dema ebpuun te inged ne Hirusalem. Ne ruen gehem te Eleteala te kebpemawì te raru ne riyà te ki Hisus.