Search form

Lucas 6:5

5Ne migkahi pà maa si Hisus te, “Ke Impeanak te Menusiyà ke ebayàbayà te egkahi te engkey se edait ne ed-ul-ulaan dut te Hewii ne Id-imeley.”