Search form

Lucas 7:4

4Nekeuma ran kayi te ki Hisus ne midsebenar dan mibpemuyù kandin se egkahi te, “Metidtevangi arà se kepitan ne dait ne edtevangan nu sikandin.