Search form

Lucas 8:4

Ke Etew ne Midsawed te Benì

(Mateo 13:1-9; Marcos 4:1-9)

4Iring ma te edtevur se menge etew ne mibpengkayi te ki Hisus ne kayi egenat te ebalàbalà ne menge inged. Guna su merakel se nevurun ketà ne mibpenempità si Hisus kandan se egkahi te,