Search form

Lucas 9:43

43Ne negeyip ke langun ne menge etew ketà dut te mid-ulaula ni Hisus su nekita ran ke gehem te Eleteala.

Migkahi pà maa ni Hisus ke Kebpatey Rin

(Mateo 17:22-23; Marcos 9:20-32)

Kemuluwan pà ne egkegeyip ke langun ne menge etew rut te mid-ulaula ni Hisus ne migkahi si Hisus diyà te edumdumaan din te,