Search form

Marcos 1:31

31Mid-uvey en si Hisus diyà te kandin, ne migeweran din en ke velad din, ne pineenew rin en. Arà dà ne neawà en ke rateng din, ne mid-ilutù en sikandin te ibpekaan kandan.