Search form

Marcos 10:40

40Ugaid ne mekeatag te ayan se ebuyuen niyu, ne warà ketengdanan ku te ebpemilì te engkey se ebpepinuuwen kayi te egkekewanan ku wey kayi te egkehivang ku. Su ini ne intail dut te Amey ku ne Eleteala dut te mibpemilì din.”