Search form

Marcos 11:21

21Ne netenuran ni Pedro ke midlalag ni Hisus ketà te kayu ne migkehiyan din si Hisus te, “Meyterù, tengtengi nu ma arà se kayu ne mibpendrawakan nu gevii ne nehangu en.”