Search form

Marcos 11:23

23Su sevenarbenar ini se egkehiyen ku keniyu ne embiya meilut se kedsarig niyu te Eleteala te warà keduwaruwa rin, ne misan ke kenà egkegaga te menusiyà ne egkegaga niyu iring te ne misan egkehiyen niyu ini se buvungan te, ‘Awà ka kayi ne riyan ka te rahat,’ ne egketuman ini se egkehiyen niyu.