Search form

Marcos 12:14

14Guna su nekeuma ran ne migkahi ran en te, “Meyterù, netuenan dey te edlalag ka te benar ne kenà ka egkepeneheewit dut te lalag te menge etew. Su misan ke mepurù mevavà ne menge etew ne warà ebiraan te kebpenurù nu, ugaid ne ebpenurù ka te benar dut te kiyug te Eleteala ne ed-ul-ulaan tew. Tembù be ruen. Ed-insà dey keykew. Maa, ebpekerimpas kiyu ve dut te penduan tew embiya ebayad ki te buwis diyà te ratù tew te inged ne Ruma, etawa kenà? Engkey, ebayad ki etawa kenà?”