Search form

Marcos 14:63

63Nerineg dà dut te pinekemepurù te menge terebpelengesa ke migkahi ni Hisus ne mibisey rin ke velegkas din te kegkeepes din ne migkahi en te, “Kenà ki en ebpemengà te ruma pà ne titihus!