Search form

Marcos 14:66

Imparew ni Pedro Te Teleduma ran ki Hisus

(Mateo 26:69-75; Lucas 22:56-62; Juan 18:15-18, 25-27)

66Ne riyà pà lavew te lama te valey te Pinekemepurù te Terebpelengesa si Pedro, ne ruen meritan ne edsugsuhuen ketà te valey ne mid-uvey kandin.