Search form

Marcos 14:68

68Ugaid ne mibparew sikandin se egkahi te, “Kenà ku egketuenan, kenà ku egkesebutan ayan se egkehiyen nu.” Ne mid-ip-ipanew sikandin se ebpependiyà te bengawan te lama ne arà dà ne ruen mid-ukarà ne manuk.