Search form

Marcos 14:72

72Arà dà iya ne mid-ukarà en ke manuk te ikeruwa. Ketà ne netenuran ni Pedro ke migkahi ni Hisus kandin te, “Kenà pà ed-ukarà ke manuk te kereruwa te ini en ne kerukileman ne ketetelu a nu en ibparew te kenà ki teleduma.” Ne midrahukrahuk en si Pedro te kedsinehew rin.