Search form

Marcos 15:1

Mid-ewit Dan si Hisus Diyà te Ki Pilatu ke Gubinedur te Ruma

(Mateo 27:1-2, 11-14; Lucas 23:1-5; Juan 18:28-38)

1Guna su mesmeselem pà ne nevurun en ke menge mepurù te terebpelengesa, ke menge egkeunutan te menge Hudiyanen, ke menge meyterù te penduan, wey ke ruma pà ne egkedserihan dan te menge Hudiyanen ne neumpung dan en ke engkey se ed-ul-ulaan dan ki Hisus. Ne mibakù dan si Hisus ne mibpeneheewit dan sikandin diyà te ki Pilatu, ke gubinedur te Ruma.