Search form

Marcos 3:18

18Ne elin dema si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago ke anak ni Alpiyu, si Tediyu, si Simon ke Patriat ne iyan din meana ne diralem se lengesa rin dut te inged din,