Search form

Marcos 4:10

Midseysey ni Hisus Ke Atag Dut te Menge Sempità

(Mateo 13:10-17; Lucas 8:9-10)

10Guna su mid-awà en ke menge etew ne nevurun ketà ne ruen menge etew ne nekerineg dut te impenurù din ne mid-uvey ran kandin abpeg ke sepulù wey deruwa ne edumdumaan din ne mibuyù dan kandin te ibpesabut kandan ke meana te sempità.