Search form

Marcos 6:3

3Maa, kenà uvag ayan ke pandey, ne anak ni Maria, ne kakey en ni Santiago, ki Jose, ki Hudas wey ki Simon? Maa, kenà be ke menge etevey rin ne ini red dema med-ubpà?” ke sikandan. Ne ketà ne mid-engkenà dan kandin.