Search form

Marcos 9:43

43Embiya iyan ebpekepeneheewit keykew te kebpekedsalà nu ke belad nu, ne tempera nu! Su iyan pà tumù ne egkesarir ka ne ebpekeangkun ka te umur ne kenà edtaman tumin dè be ke deruwa red ke velad nu ugaid ne riyà ka ma ebpesinaru te apuy nerakà ne warà igkeevuki rin. [