Search form

Marcos 9:45

45Ne embiya iyan ebpekepeneheewit keykew te kebpekedsalà nu ke paa nu, ne tempera nu! Su iyan pà tumù ne egkesarir ka ne ebpekeangkun ka te umur ne kenà edtaman, tumin dè be ke deruwa red ke paa nu ugaid ne igkeantug ka diyà te apuy nerakà. [