Search form

Mateo 1:3

3Ne si Hudah ne amey en ni Paris ki Sara,

(si Tamar ke iney ran);

ne si Paris ne amey ni Iserum,

ne si Iserum ne amey ni Aram;