Search form

Mateo 10:8

8Bewii niyu ke menge ederaru, benawa niyu ke menge minatey, bewii niyu ke menge kevuwaen, wey penegseha niyu ke menge vusew ne ed-amung-amung te menge etew. Ini se netelimà niyu ne riyà ebpuun te Eleteala ne warà niyu mevayari, ne kenà niyu rema buyui ke egketevangan niyu.