Search form

Mateo 12:34

34Engketà ded dema te sikiyu. Iring kew te menge uled ne ebpekekaid, ne warà meupiya ne egkekahi niyu geina te memeraatey ini se netahù te hinawa niyu. Su piya engkey se intahù te etew te hinawa rin, ne ini se egemew te bèbà din.