Search form

Mateo 13:33

Insempità ni Hisus ke Kedatù te Eleteala te Menge Etew dut te Ibpelevag te Pan

(Lucas 13:20-21)

33Ne mibpenurù pà lavew si Hisus te ruma pà ne sempità. Ke sikandin te, “Ini se Kedatù te Eleteala kayi te menge etew ne iring te ibpelevag te pan. Migkuwa ini te meritan ne insawug din dut te senge asad ne tapung su apey ebpeketuvù ke mibawug din ne tapung.”