Search form

Mateo 13:35

35Mid-ulaula rin ini su apey metuman ke impesurat ne Lalag te Eleteala dut te ebpelambas te lalag din rengan ne egkahi te,

“Ebpenurù a kandan te kayi ibpepevayà te menge sempità;

ibpenudtul ku kandan arà se warà pà mepayahi igenat dut te kinelimbaha kayi te kelibutan.”