Search form

Mateo 13:36

Midseysey ni Hisus ini se Sempità Din Mekeatag te Utan ne Insawed Dut te Kunterà Din Ke Datù te Pekaid

36Ketà ne mid-ewaan ni Hisus ke denda ne menge etew ne mibpemenayik sikandin diyà te baley. Midtundug kandin ini se menge edumdumaan din ne ke sikandan te, “Ibpayag nu kenami ke engkey se meana dut te sempità nu mekeatag te utan ne insawed diyà te pengengewiran.”