Search form

Mateo 16:24

24Ne migkahi si Hisus dut te menge edumdumaan din te, “Embiya ruen etew ne egkiyug ne eduma kediey, ne iyan iya se pekelipati rin ke kandin ne kiyug wey tianga rin ke kandin ne pinebelavag ne kayu ne ed-ingaranan te krus ne iyan din meana ne tumana rin ke menge suhù ku misan ibpatey rin pà se keduma rin kediey.